PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

tel. 85 712 12 01, fax 85 712 12 89

NIP: 545-000-05-11, REGON: 050214794

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Generała Sulika 1

16-200 Dąbrowa Białostocka 


Konto Bankowe
BANK PEKAO S.A. O/Dąbrowa Białostocka
46 1240 5888 1111 0000 5727 3637

 

Telefon

+48 85 7121201

 

Email

pgkmdb@poczta.onet.pl

 

BIP

AKTUALNOŚCI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej informuje mieszkańców bloków przy ul. Gen. Sulika, iż w związku z wykonaniem analizy fizykochemicznej i mikrobiologicznej wody w dniach 19.01.2016 r. – 21.01.2016 r. w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, stwierdza się przydatność wody do spożycia i spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jednocześnie, w razie stwierdzenia pogorszenia się jakości wody, prosimy mieszkańców o poinformowanie o tym fakcie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. telefonicznie pod nr: (85) 71 21 221, bądź osobiście w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul Tysiąclecia PP 18.

 

Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

 

Art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Z przywołanego przepisu wynika zasada, iż nieczystości ciekłe powstające w gospodarstwie domowym na danej nieruchomości powinny być odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Wyjątek stanowią nieruchomości, które są wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniające wymagania określone przepisami prawa.

W związku z powyższym, jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, to posiadanie zbiornika bezodpływowego, nawet spełniającego wymagania, nie zwalnia z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Realizację budowy przyłączy  do sieci zapewnia  na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości.

W nawiązaniu do obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej informuje o możliwości uzyskanie dofinansowania budowy przyłącza kanalizacyjnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Pismo - ogólne warunki dofinansowania

 

OGŁOSZENIE

 

Woda deszczowa w kanalizacji sanitarnej?

 

Sprawdź, usuń nielegalne podłączenie przed kontrolą!

Opady atmosferyczne, potocznie zwane deszczówką, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, gdyż jej wyłącznym przeznaczeniem jest transport ścieków bytowych do oczyszczalni (art. 9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz. U. z 2015 r. poz. 139).

 

Kontrole i sankcje karne przy podłączeniu deszczówki do kanalizacji

 

Informacja o jakości wody

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce z dnia 30.06.2014 r. o warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu Dąbrowa Białostocka, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje o doprowadzeniu wody w wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom bakteriologicznym określonym w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., nr 61 poz. 417, z 2010 r., nr 72, poz. 466). W załączeniu wyniki badań jakości wody.

 

Wyniki badań jakości wody w Dąbrowie Białostockiej

 

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektaratu w Sokółce

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sokółce wydana 30.06.2014r. dopuszcza warunkowo przydatność wody do spożycia przez mieszkańców Dąbrowy Białostockiej.

Zgodnie z jej nakazem w terminie do dnia 07.07.2014r. doprowadzono wodę do odpowiedniej jakości.

Działania naprawcze polegały na płukaniu sieci wodociągowej na terenie miasta i przyległych terenów wiejskich w celu wymiany wody w sieci oraz dezynfekcji chlorem wody wprowadzonej z Hydroforni przy ul. 1000-lecia PP 18.

 

 

W zakładce USŁUGI KOMUNALNE zostały zamieszczone harmonogramy wywozu nieczystości.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Gen. Sulika 1 , informuje , że zgodnie z art.5 pkt.1 ppkt 1Ustawy z dnia 13 września  1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym , porządkowym i technicznym należy do obowiązku właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym PGK i M Sp. z o.o. informuje o możliwości odsprzedaży bądź  dzierżawy użytkowanych pojemników na odpady  komunalne.

Obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne następuje z dniem 01.07.2016r.

Koszt zakupu użytkowanego pojemnika będzie ustalany indywidualnie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu :

85 712 04 42

Bądź w siedzibie PGK i M Sp. z o.o.

 

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach

i pamięci naszej”

 

Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki

 

Ś.P. Aliny Giełażyn

wieloletniej pracownicy PGKiM Sp. z o. o w Dąbrowie Białostockiej

 

Wyrazy głębokiego współczucia Mężowi, Córce oraz całej Rodzinie

 

Składają

Koleżanki i koledzy z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Dąbrowie Białostockiej

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej informuje że od dnia 01.11.2017 r. kasa będzie czynna we wtorki i czwartki w godz. 7.30 - 14.30

 

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej informuje że w związku z przebudową drogi i przełączeniem nowego odcinka wodociągu przy

ul. Południowej wystąpiły niespodziewane trudności.Włączenie wody, planowane jest

ok godz. 16-17 dnia 20.12.2017r. Po uruchomieniu wodociągu sieć będzie przepłukana.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

OGŁOSZENIE

 

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Dąbrowa Białostocka.

 

Decyzja BI.RET.070.631.2018.TR


 

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w miejscowości Różanystok.

 

Decyzja BI.RET.070.672.2018.TR

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Firma STRABAG Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca na kontrakcie  "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" informuje, że w związku z przebudową sieci wodociągowej w m. Dąbrowa Białostocka ( skrzyżowanie ul. Jana Pawła II i dw670)  będą przerwy w  dostawie wody w dniu 11.04.2019  w godz. 9-15.

 

Przerwy w dostawie wody dotyczą miejscowości: Małyszówka kolonia, Nowa Wieś, Kamienna Stara, Kamienna Nowa, Miedzianowo, Kirejewszczyzna, Wesołowo.

 

Lokalizacja miejsca robót na mapie google: https://www.google.pl/maps/@53.6558449,23.3309155,15.95z?hl=pl

OGŁOSZENIE

Od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe godziny przyjmowania posegregowanych odpadów z gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Dąbrowa Białostocka przez PSZOK przy ul. gen. Sulika 1 w Dąbrowie Białostockiej:

- poniedziałek: od 8.00 do 15.00;

- wtorek: od 8.00 do 16.00;

- środa: od 8.00 do 15.00;

- czwartek: od 8.00 do 15.00;

- piątek: od 8.00 do 16.00;

- sobota: od 9.00 do 12.00.