PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

tel. 85 712 12 01, fax 85 712 12 89

NIP: 545-000-05-11, REGON: 050214794

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Generała Sulika 1

16-200 Dąbrowa Białostocka 


Konto Bankowe
BANK PEKAO S.A. O/Dąbrowa Białostocka
46 1240 5888 1111 0000 5727 3637

 

Telefon

+48 85 7121201

 

Email

pgkmdb@poczta.onet.pl

 

BIP

AKTUALNOŚCI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej informuje mieszkańców bloków przy ul. Gen. Sulika, iż w związku z wykonaniem analizy fizykochemicznej i mikrobiologicznej wody w dniach 19.01.2016 r. – 21.01.2016 r. w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, stwierdza się przydatność wody do spożycia i spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jednocześnie, w razie stwierdzenia pogorszenia się jakości wody, prosimy mieszkańców o poinformowanie o tym fakcie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. telefonicznie pod nr: (85) 71 21 221, bądź osobiście w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul Tysiąclecia PP 18.

 

Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

 

Art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Z przywołanego przepisu wynika zasada, iż nieczystości ciekłe powstające w gospodarstwie domowym na danej nieruchomości powinny być odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Wyjątek stanowią nieruchomości, które są wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniające wymagania określone przepisami prawa.

W związku z powyższym, jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, to posiadanie zbiornika bezodpływowego, nawet spełniającego wymagania, nie zwalnia z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Realizację budowy przyłączy  do sieci zapewnia  na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości.

W nawiązaniu do obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej informuje o możliwości uzyskanie dofinansowania budowy przyłącza kanalizacyjnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Pismo - ogólne warunki dofinansowania

 

OGŁOSZENIE

 

Woda deszczowa w kanalizacji sanitarnej?

 

Sprawdź, usuń nielegalne podłączenie przed kontrolą!

Opady atmosferyczne, potocznie zwane deszczówką, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, gdyż jej wyłącznym przeznaczeniem jest transport ścieków bytowych do oczyszczalni (art. 9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz. U. z 2015 r. poz. 139).

 

Kontrole i sankcje karne przy podłączeniu deszczówki do kanalizacji

 

Informacja o jakości wody

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce z dnia 30.06.2014 r. o warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu Dąbrowa Białostocka, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje o doprowadzeniu wody w wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom bakteriologicznym określonym w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., nr 61 poz. 417, z 2010 r., nr 72, poz. 466). W załączeniu wyniki badań jakości wody.

 

Wyniki badań jakości wody w Dąbrowie Białostockiej

 

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektaratu w Sokółce

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sokółce wydana 30.06.2014r. dopuszcza warunkowo przydatność wody do spożycia przez mieszkańców Dąbrowy Białostockiej.

Zgodnie z jej nakazem w terminie do dnia 07.07.2014r. doprowadzono wodę do odpowiedniej jakości.

Działania naprawcze polegały na płukaniu sieci wodociągowej na terenie miasta i przyległych terenów wiejskich w celu wymiany wody w sieci oraz dezynfekcji chlorem wody wprowadzonej z Hydroforni przy ul. 1000-lecia PP 18.

 

 

W zakładce USŁUGI KOMUNALNE zostały zamieszczone harmonogramy wywozu nieczystości.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Gen. Sulika 1 , informuje , że zgodnie z art.5 pkt.1 ppkt 1Ustawy z dnia 13 września  1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym , porządkowym i technicznym należy do obowiązku właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym PGK i M Sp. z o.o. informuje o możliwości odsprzedaży bądź  dzierżawy użytkowanych pojemników na odpady  komunalne.

Obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne następuje z dniem 01.07.2016r.

Koszt zakupu użytkowanego pojemnika będzie ustalany indywidualnie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu :

85 712 04 42

Bądź w siedzibie PGK i M Sp. z o.o.

 

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach

i pamięci naszej”

 

Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki

 

Ś.P. Aliny Giełażyn

wieloletniej pracownicy PGKiM Sp. z o. o w Dąbrowie Białostockiej

 

Wyrazy głębokiego współczucia Mężowi, Córce oraz całej Rodzinie

 

Składają

Koleżanki i koledzy z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Dąbrowie Białostockiej

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej informuje że od dnia 01.11.2017 r. kasa będzie czynna we wtorki i czwartki w godz. 7.30 - 14.30

 

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej informuje że w związku z przebudową drogi i przełączeniem nowego odcinka wodociągu przy

ul. Południowej wystąpiły niespodziewane trudności.Włączenie wody, planowane jest

ok godz. 16-17 dnia 20.12.2017r. Po uruchomieniu wodociągu sieć będzie przepłukana.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

OGŁOSZENIE

 

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Dąbrowa Białostocka.

 

Decyzja BI.RET.070.631.2018.TR


 

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w miejscowości Różanystok.

 

Decyzja BI.RET.070.672.2018.TR

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Firma STRABAG Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca na kontrakcie  "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" informuje, że w związku z przebudową sieci wodociągowej w m. Dąbrowa Białostocka ( skrzyżowanie ul. Jana Pawła II i dw670)  będą przerwy w  dostawie wody w dniu 11.04.2019  w godz. 9-15.

 

Przerwy w dostawie wody dotyczą miejscowości: Małyszówka kolonia, Nowa Wieś, Kamienna Stara, Kamienna Nowa, Miedzianowo, Kirejewszczyzna, Wesołowo.

 

Lokalizacja miejsca robót na mapie google: https://www.google.pl/maps/@53.6558449,23.3309155,15.95z?hl=pl

OGŁOSZENIE

Od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe godziny przyjmowania posegregowanych odpadów z gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Dąbrowa Białostocka przez PSZOK przy ul. gen. Sulika 1 w Dąbrowie Białostockiej:

- poniedziałek: od 8.00 do 15.00;

- wtorek: od 8.00 do 16.00;

- środa: od 8.00 do 15.00;

- czwartek: od 8.00 do 15.00;

- piątek: od 8.00 do 16.00;

- sobota: od 9.00 do 12.00.

07.01.2020r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 na Prezesa Zarządu

 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.  z o.o.

w Dąbrowie Białostockiej

 Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej, ul. Gen. Sulika 1, NIP 545-000-05-11 REGON: 050214794 ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Dąbrowie Białostockiej

 

Czytaj więcej...

11.02.2020r.

INFORMACJA

o wynikach postępowania kwalifikacyjnego

 na stanowisko Prezesa Zarządu

 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.  z o.o.

w Dąbrowie Białostockiej

Czytaj więcej...

16.03.2020r.

OGŁOSZENIE

W związku z  zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców oraz pracowników  z dniem 16 marca 2020r. do odwołania Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej przestaje obsługiwać petentów w swojej siedzibie. Sprawy należy załatwiać drogą elektroniczną pgkmdb@poczta.onet.pl, telefonicznie pod numerami  85 7121 201, 85 7120 442 lub korespondencyjnie.

 

23.03.2020r.

OGŁOSZENIE

 

W zawiązku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy odbiorców mieszkających we wsiach: Grabowo, Grabowo Kolonia, Osmołowszczyzna, Osmołowszczyzna Kolonia, Kamienna Stara, Kamienna Nowa, Kolonia Kamienna Stara i Stacja, Nowa Wieś, Miedzianowo, Kirejewszczyzna, Wesołowo, Kolonia Małyszówka o podanie stanu wodomierza telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.00 na numer tel.: 85 7121 221 lub sms-em codziennie w godz. od 7.00 do 20.00 na numer tel. 601 381 079 do dnia 31.03.2020r. Po tym terminie rachunki będą wystawiane według średniego zużycia wody.

 

15.04.2020r.

OGŁOSZENIE

 

W zawiązku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy odbiorców mieszkających w Dąbrowie Białostockiej o podanie stanu wodomierza telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.00 na numer tel.: 85 7121 221 lub sms-em codziennie w godz. od 7.00 do 20.00 na numer tel. 601 381 079 do dnia 26.04.2020r. Po tym terminie rachunki będą wystawiane według średniego zużycia wody.

 

17.04.2020r.

OGŁOSZENIE

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości w Dąbrowie Białostockiej przy ul. 1000-lecia P.P. 5 ogłasza zapytanie o cenę na naprawę kominów szt. 7, wykonanie ław kominiarskich na dachu. Termin składania ofert cenowych w/w prac do 30.04.2020 r.

 

Przedmiar robót

 

Projekt

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

 

14.05.2020r.

OGŁOSZENIE

 

W zawiązku z "odmrażaniem gospodarki" od 19 maja 2020 r. wznawiamy działalność kasy z zachowaniem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. Kasa będzie czynna we wtorki i piątki w godz. 8.00 - 14.45 z przerwą techniczną w godz. 11.00 - 11.15. W dalszym ciągu zachęcamy do korzystania z mobilnych form płatności.

05.06.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej świadczy następujące usługi dodatkowe:


•    wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną z przydomowych zbiorników bezodpływowych,
•    odbiór nieczystości stałych od przedsiębiorstw,
•    budowa, konserwacja, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych,
•    wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
•    udrażnianie sieci i przyłączy kanalizacyjnych,
•    ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji,
•    budowa i naprawa studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
•    budowa przepustów drogowych i wypustów ulicznych,
•    usługa koparko-ładowarką,
•    prace rozbiórkowe,
•    budowa chodników i wjazdów,
•    usługi transportowe oraz wynajem taboru,

•    dzierżawy powierzchni reklamowej na budynkach i ogrodzeniach oraz na stronie internetowej.


Zlecenia wykonania usługi można dokonać osobiście w siedzibie spółki przy ul. Generała Nikodema Sulika 1, pod numerami telefonów 85 712 12 01, 85 712 12 21 lub drogą elektroniczną  pgkmdb@poczta.onet.pl
 

12.06.2020r.

ZAWIADOMIENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 24.06.1994 r. ( Dz. U. z 2000 r. Nr. 80 z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam, że został ustalony harmonogram zebrań Wspólnot Mieszkaniowych.

 

15.06.2020r.

- Tysiąclecia PP 1 – godz. 15.10

- Pl. Kościuszki 1 – godz. 15.40

 

16.06.2020r.

- Tysiąclecia PP 3 – godz. 15.10

- Tysiąclecia PP 5 – godz. 15.40

 

17.06.2020r.

- Tysiąclecia PP 7 – godz. 15.10

- Tysiąclecia PP 9 – godz. 15.40

 

18.06.2020r.

- Tysiąclecia PP 17 – godz. 15.10

 

19.06.2020r.

- Południowa 14 – godz. 15.10

- Południowa 12 – godz. 15.40

 

22.06.2020r.

- Różanystok 9, 10, 11 – godz. 15.15

 

22.06.2020r.

- Różanystok 20, 22 – godz. 15.15

 

Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych  Dąbrowa Białostocka odbędą się w  Domu Kultury w Dąbrowie Białostockiej, a Wspólnot Mieszkaniowych Różanystok w Szkole Podstawowej w Różanymstoku.

Harmonogramy wywozu nieczystości - gmina Dąbrowa Białostocka - na okres od 01.07.2020r. do 30.06.2021r.

Rejon 1

Rejon 2

Rejon 3

Rejon 4

Rejon 5

Rejon 6

Rejon 7

Rejon 8

Rejon 9

Rejon 10

Rejon 11

Rejon 12

Rejon 13

Rejon 14

18.06.2020r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej, informuję, iż zamierza wybudować bilbordy/tablice reklamowe i je wydzierżawić. Bilbordy umieszczone będą  na posesjach należących do PGKiM znajdujących się przy ulicach Tysiąclecia PP, Gen. Sulika oraz Wojska Polskiego w Dąbrowie Białostockiej.  Bilbordy/tablice reklamowe będą miały następujące wymiary 504cm x 238 cm lub 600cm x 300 cm. W przypadku  zainteresowania naszą ofertą  prosimy o kontakt 669204304.
 

19.06.2020r.

OGŁOSZENIE

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, Pracownicy PGKiM - Zakładu Wodociągu i Kanalizacji nie będą dokonywać odczytów wodomierzy. Prosimy wszystkich odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych  o podanie stanu wodomierzy telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.00 na numer tel.: 85 7121 221 lub sms-em codziennie w godz. od 7.00 do 20.00 na numer tel. 601 381 079 do dnia 28.06.2020r. Po tym terminie rachunki będą wystawiane według średniego zużycia wody. Za utrudnienia przepraszamy.

 

23.06.2020r.

OGŁOSZENIE

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, Pracownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej nie będzie dokonywać odczytów wodomierzy. Prosimy mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych w Dąbrowie Białostockiej o podanie stanu wodomierzy telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.00 na numer tel.: 85 7121 201 lub sms-em na numer tel. 607 931 021 od dnia 25.06.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. Po tym terminie woda będzie rozliczona według średniego zużycia.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. podjęła wyzwanie nominowane przez Radę Miejską i Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej.

Dziękujemy za nominację!

Wspieramy Kubusia Suchodoła!

 

https://www.facebook.com/110516307361475/videos/592679261644606/

 

27.07.2020r.

Zmiana harmonogramu wywozu nieczystości - miasto Dąbrowa Białostocka - na okres od 01.07.2020r. do 30.06.2021r.

Rejon 1

Rejon 2

Rejon 3

Rejon 4

Rejon 5

 

30.07.2020r.

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, iż ruszył nabór wniosków o dotację w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020–2024. Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Program „MOJA WODA” obejmuje możliwość zakupu, montażu, budowy oraz uruchomienia instalacji takich jak:

  • - przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;

  • - instalacje rozsączające, zbiorniki retencyjne nadziemne, podziemne, otwarte lub zamknięte, szczelne lub infiltracyjne;

  • - elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Więcej informacji na temat dofinansowania można uzyskać  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. Św. Rocha 5, http://wfosigw.bialystok.pl/mojawoda.htmadrese-mail:moja.woda@wfosigw.bialystok.pl lub telefonicznie:Infolinia 663 677 787

 

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż wykonuje wszystkie prace niezbędne do pozyskania, wykonania i rozliczenia środków z programu MOJA WODA.

13.08.2020r.

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że dnia 14 sierpnia 2020 r., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. będzie nieczynna. Wyznaczenie dnia wolnego wynika z przepisów prawa pracy (Art. 130, art. 1519 KP). Za powstałe utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy.

 

13.08.2020r.

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej w ramach współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce wykonuje prace wodno-kanalizacyjne przy Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Posterunek w Dąbrowie Białostockiej. Prace swym zakresem obejmują wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłączenie obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

15.09.2020r.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia

Andrzejowi Humiennemu

Wójtowi Gminy Nowy Dwór oraz rodzinie

z powodu śmierci

 

 

 

 

 

 

 

Mamy

składają

Prezes PGKiM w Dąbrowie Białostockiej Robert Rybiński

wraz z pracownikami

02.10.2020r.

23.10.2020r.

OGŁOSZENIE

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, Pracownicy PGKiM - Zakładu Wodociągu i Kanalizacji nie będą dokonywać odczytów wodomierzy. Prosimy wszystkich odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z terenu Dąbrowa Białostocka o podanie stanu wodomierzy telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.00 na numer tel.: 85 7121 221 lub sms-em codziennie w godz. od 7.00 do 20.00 na numer tel. 601 381 079 do dnia 29.10.2020r. Po tym terminie rachunki będą wystawiane według średniego zużycia wody. Za utrudnienia przepraszamy.