Regulamin korzystania z Punktu  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej, ul. Gen. Sulika 1.

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje posegregowane odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Dąbrowa Białostocka, z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.

§ 1.

Zasady ogólne:

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”.

Przyjęcie odpadów dokonuje upoważniony pracownik PGKiM Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej, po uprzednim sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów, czystości, składu, zabezpieczenia itp.

Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu i poleceń pracownika punktu.

§ 2.

Zasady szczegółowe:

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie wyłącznie posegregowane odpady komunalne z gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Dąbrowa Białostocka.

PSZOK przyjmuje odpady:

-  poniedziałek w godzinach:   8 – 15,

-  wtorek w godzinach:  8 – 16,

-   środa w godzinach: 8 - 18,

-   czwartek i piątek w godzinach: 8 - 16,

-  sobota w godzinach: 9 – 14.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

Dostarczone do PSZOK odpady muszą być posortowane rodzajowo, zgodnie z poniższym wykazem:

1)  papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,

2)  tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,

3)  metale, opakowania z metali,

4)  szkło oraz opakowania ze szkła,

5) Odpady zielone przyjmowane są w workach foliowych o pojemności od 60 do 120 l.

6)  przeterminowane leki i chemikalia

7)  zużyte baterie i akumulatory,

8)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, dostarczony w całości, bez widocznych

uszkodzeń  i usunięć części wyposażenia, kabli itp.,

9)  meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10)  odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów w gospodarstwach domowych zgromadzone w workach.

11)  zużyte opony z gospodarstwa domowego, bez zawartości błota , piasku.

12) Odpady płynne i niebezpieczne powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

 

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące odpady:

1)  odpady zawierające azbest,

2)  szyby i części samochodowe,

3)  szkło okienne, zbrojone i hartowane,

4)  materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, styropian,

5)  odpady niebezpieczne bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet),

6)  odpady w opakowaniach cieknących (uszkodzonych),

7)  obudowy sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

8)  odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych,

9) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne, niż z gospodarstwa domowego(np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odczynniki chemiczne z wyjątkiem  utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – szczególnie dostarczane w dużych ilościach,

10)  zmieszane odpady budowlane,

11)  zmieszane odpady komunalne.

Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego ich zabrania w przypadku:

stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów przyjmowanych do PSZOK,

stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,

niespełnienia innych wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3

Postanowienia końcowe:

Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik punktu na miejscu lub pod numerem telefonu 85 71 21 201.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej www.pgkim-dabrowa.pl.

 

Regulamin korzystania z Punktu  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej


USŁUGI KOMUNALNE

BIP

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Generała Sulika 1

16-200 Dąbrowa Białostocka 


Konto Bankowe
BANK PEKAO S.A. O/Dąbrowa Białostocka
46 1240 5888 1111 0000 5727 3637

 

Telefon

+48 85 7121201

 

Email

pgkmdb@poczta.onet.pl

 

tel. 85 712 12 01, fax 85 712 12 89

NIP: 545-000-05-11, REGON: 050214794

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

KONTAKT