Regulamin korzystania z Punktu  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej, ul. Gen. Sulika 1.

 

 

§ 1

 

1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”.

 

2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Dąbrowa Białostocka.

 

3. Przyjęcie odpadów dokonuje upoważniony pracownik PGKiM Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej, po uprzednim sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności
z wykazem przyjmowanych odpadów, czystości, składu, zabezpieczenia itp.

 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu zasad BHP i ppoż., oraz poleceń pracownika punktu.

 

5. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.

 

6. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie , w specjalnie do tego przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach,
w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

 

§ 2.

 

1. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2. Pracownik PSZOK dokonuje ważenia odpadów komunalnych i identyfikacji ich rodzaju.

 

3. Pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługi PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu.

 

§ 3

 

1. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, nie mogą być zmieszane
i zanieczyszczone innymi odpadami.

 

2. Odpady komunalne można dostarczyć do PSZOK tylko samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

 

3. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnym (niecieknących
i nieuszkodzonych) opakowaniach.

 

§ 4

 

1. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje posortowanych odpadów komunalnych:

 

     1) papier;

     2) metal;

     3) tworzywa sztuczne;

     4) szkło;

     5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

     6) bioodpady;

     7) zużyte baterie i akumulatory;

     8) zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;

     9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

    10) zużyte opony pojazdów osobowych, motocykli i rowerów,

    11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje opadów

          budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy);

    12) odpady niebezpieczne;

    13) przeterminowane leki i chemikalia;

    14) odzież i tekstylia;

    15) oleje i tłuszcze jadalne;

    16) opakowania z drewna.

 

2. W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 

     1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

     2) odpady zawierające azbest;

     3) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);

     4) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;

     5) sprzęt budowlany;

     6) zmieszane odpady budowlane;

     7) urządzenia przemysłowe;

     8) odpady poprodukcyjne;

     9) odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);

    10) odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);

    11) butle gazowe;

    12) papa;

    13) okna plastikowe;

    14) gaśnice;

    15) wata szklana.

 

3. Pracownicy obsługi PSZOK mają obowiązek:

 

 • a) uzyskania od osoby przekazującej odpady adresu nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone w celu zweryfikowania możliwości bezpłatnego przekazania przez niego odpadów w oparciu o złożoną deklarację/wydaną decyzję,
 • b) sprawdzenia zgodności odpadów z wykazem odpadów wymienionych w § 4,
 • c) ewidencjonowania każdorazowego przyjęcia odpadów,
 • d) ważenia dostarczanych odpadów,
 • e) samodzielnego załadunku odpadów wielkogabarytowych do kontenera, których ciężar i/lub rozmiar uniemożliwia bezpośrednie dokonanie tego przez Właściciela nieruchomości, z wyłączeniem odpadów dostarczanych w ramach zarządzania terenami Spółdzielni oraz Wspólnot Mieszkaniowych,
 • f) w przypadku dostarczenia odpadów przez mieszkańca z Zabudowy wielorodzinnej bądź użytkownika rodzinnego ogrodu działkowego lub działki rekreacyjnej, uzyskania oświadczenia Właściciela nieruchomości potwierdzające uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK),
 • g) w przypadku dostarczenia odpadów przez Podmiot uprawniony w imieniu Właściciela nieruchomości, uzyskania oryginalnego oświadczenia informującego od kogo oraz z jakiej nieruchomości pochodzą dostarczane odpady (załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK).

 

4. Pracownicy obsługi PSZOK mają prawo odmowy przyjęcia odpadów:

 

 • a) każdorazowo, jeśli jest on dostarczony w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,
 • b) każdorazowo, jeśli mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,
 • c) twierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
 • d) bezpłatnie - jeżeli stwierdzą, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej i nie powstały w wyniku przebywania na nieruchomości ludzi:

        - ilość dostarczonych odpadów przekracza możliwości wytworzenia przez gospodarstwo domowe,

       - odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np. chemikalia nietypowe dla prac

         domowych, odpady poprodukcyjne).

 

5. Pracownicy PSZOK nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy prywatne pozostawione na terenie PSZOK.

 

§ 5

 

1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik punktu na miejscu lub pod numerem
    telefonu 85 71 21 201.

 

2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie

    internetowej www.pgkim-dabrowa.pl oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.

 

Regulamin korzystania z Punktu  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej


USŁUGI KOMUNALNE

BIP

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Generała Sulika 1

16-200 Dąbrowa Białostocka 


Konto Bankowe
BANK PEKAO S.A. O/Dąbrowa Białostocka
46 1240 5888 1111 0000 5727 3637

 

Telefon

+48 85 7121201

 

Email

pgkmdb@poczta.onet.pl

 

tel. 85 712 12 01, fax 85 712 12 89

NIP: 545-000-05-11, REGON: 050214794

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

KONTAKT