Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej informuje mieszkańców bloków przy ul. Gen. Sulika, iż w związku z wykonaniem analizy fizykochemicznej i mikrobiologicznej wody w dniach 19.01.2016 r. – 21.01.2016 r. w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, stwierdza się przydatność wody do spożycia i spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jednocześnie, w razie stwierdzenia pogorszenia się jakości wody, prosimy mieszkańców o poinformowanie o tym fakcie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. telefonicznie pod nr: (85) 71 21 221, bądź osobiście w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul Tysiąclecia PP 18.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej informuje, że na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), na terenie Miasta Dąbrowa Białostocka od 01.03.2016r. do 28.02.2017r. obowiązują następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Opłata za pobraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę w Dąbrowie Białostockiej:

3,07 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 3,32 zł brutto dla wszystkich odbiorców,

Opłata za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Dąbrowa Białostocka:

a) 5,57 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 6,02 zł brutto - dla dostawców indywidualnych,

b) 7,09 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 7,66 zł brutto - dla dostawców przemysłowych.

Opłata za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Różanystok:

 a) 4,17 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 4,50 zł brutto dla wszystkich odbiorców.

 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA 2016

BIP

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Generała Sulika 1

16-200 Dąbrowa Białostocka 


Konto Bankowe
BANK PEKAO S.A. O/Dąbrowa Białostocka
46 1240 5888 1111 0000 5727 3637

 

Telefon

+48 85 7121201

 

Email

pgkmdb@poczta.onet.pl

 

tel. 85 712 12 01, fax 85 712 12 89

NIP: 545-000-05-11, REGON: 050214794

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

KONTAKT